Välj en sida
Det finns bara en sak som har kraften att diktera ditt liv – och det är inte som du tror.

Det finns bara en sak som har kraften att diktera ditt liv – och det är inte som du tror.

De upptäckter som gjordes av Sydney Banks i början på 70-talet innebär ett nytt paradigm som ger oss människor en konkret och tydlig förståelse för den mänskliga upplevelsen.

Med mänsklig upplevelse menar vi allt en människa någonsin kan uppleva – tankar, känslor, uppfattningar, perceptioner osv. Hela spektrat – allt från det djupaste mörka till det ljusaste vackra.

Enkelt förklarat kan man säga att i varje ögonblick lever var och en av oss i en unik psykologisk och känslomässig upplevelse som skapas genom tre psykologiska principer. Detta betyder att allt vi någonsin kan uppleva – tankar, känslor, uppfattningar, perceptioner osv – kommer till liv genom vårt eget psykologiska tankesystem, som i sin tur styrs av en naturlag.

Man kan säga att vårt psykologiska tankesystem är upplevelsen och de tre principerna är den naturkraft eller naturlag (regelverk) som ger upphov till och reglerar varje människas individuella tankesystem.

På detta sätt är vi alla lika eftersom vi alla lyder under samma naturkraft.

Då tankar är en central del av vår upplevelse kan dessa tre principer beskrivas som en och och samma naturkraft – Power of Thought (Tankens Kraft).

En viktig distinktion är att det vi människor kallar ’tankar’ är kognition och ska inte förväxlar med Power of Though. Power of Thought möjliggör tankar. Inte tvärtom.

Vi kan däremot genom tankar observera hur Power of Thought fungerar, dess effekter.

 

Om naturkrafter (vårt fantastiska psykologiska system)

Det har genom historien bevisats för oss människor om hur användbart det är att vår uppfattning om hur saker och ting fungerar överensstämmer med hur det faktiskt ligger till. Det finns ett oändligt antal av upptäckter som varit av signifikant betydelse för oss. Gemensamt för dessa är att man upptäckt något som inte stämmer i ens uppfattning och sedan ersatt den med en mer korrekt uppfattning – det är så vi utvecklas och tar ännu ett kliv. Tydliga paradigmskiften (skiften i uppfattning) är upptäckten av formen på vår planet, elektricitet, bakterien osv…

Det detta dokument adresserar är alltså ett nytt paradigm som förklarar hur vår egen mänskliga psykologi fungerar. Paradigmet erbjuder en konsekvent förklaring som ersätter tidigare gissningar och teorier. Det påminner därför om de naturlagar som vi upptäckt genom att vi utforskat och observerat vårt fysiska universum, som t ex tyngdlagen (gravitationen).

Det finns flera likheter mellan de naturlagar vi upptäckt och den naturkraft som reglerar vår egen psykologi – Power of Thought. Tyngdlagen t ex är både neutral och opersonlig vilket betyder att den låter föremål med massa falla (dras) mot föremål med högre massa oavsett form, vikt eller färg. Den tar inte hänsyn till föremålets historia, bakgrund eller personliga åsikter.

Som tyngdlagen som reglerar relationer mellan föremål med massa reglerar och sörjer Power of Thought alltså för vår egen individuella psykologiska upplevelse.

Det är viktigt att förstå att Power of Thought bara är ett namn, precis som gravitation. Vi kan varken se gravitationen eller Power of Thought. Vi kan bara observera dess effekter.

Och precis som med tyngdlagen som – tar vad den matas med och utför ett förutbestämt mönster med pålitlighet och förutsägbarhet – agerar Power of Thought som en katalysator som ger varje människa en unik psykologisk upplevelse utifrån vad man matar dem med.

Det vi matar den med är vad vi tror det är som skapar vår upplevelse – dvs de slutsatser vi dragit om orsak och verkan kring varför vi mår som vi gör.

Det innebär att Power of Thought fyller vårt sinne med det vi tror på. I praktiska termer betyder det att om vi tror att världen är farlig så fylls vårt sinne med ett tänkande (som osäkerhet, obehag, anspänning, oro osv) som förhåller sig till detta ”faktum”. Om vi tror att världen är vänlig så fylls vårt sinne med ett tänkande (lugn, harmoni, känsla av samhörighet, vänlighet osv) som förhåller sig till detta ”faktum”.

Om vi tycker att vårt barn är problematiskt följer tänkandet den logiken. Om vi tycker att vårt arbete är stressigt fylls vårt sinne av stressigt jobbtänkande.

Det är viktigt att förstå är att alla naturkrafter är neutrala och opersonliga – Power of Thought som ger upphov och reglerar vår psykologiska och känslomässiga upplevelse är inget undantag. Detta betyder i praktiken att vi alla har samma möjligheter att leva ett bekymmersfritt liv såväl som ett liv i djup misströstan och lidande.

Att börja förstå hur vårt psykologiska system fungerar sätter oss i en riktning till att leva i enlighet med hur det faktiskt fungerar, till skillnad från hur det ser ut att fungera.

Det är i precis denna distinktion avgörande insikter råder.

Det är en AVGÖRANDE skillnad att se saker som de är mot som de ser ut att vara. I synnerhet när det kommer till något så nära oss som vår egen psykologiska och känslomässiga upplevelse av livet.

 

Insikt – inbyggd psykologisk självkorrigering

En annan aspekt av vårt fantastiska psykologiska system är att det finns en självkorrigeringsmekanism, nämligen insikt. Det fungerar så att så fort vi inser och på djupet förstår att vi hamnat i en missuppfattning (kring något) så kollapsar denna missuppfattning och vi faller naturlig tillbaka in i välmående.

Att inte känna välmående är att leva i någon form av missuppfattning.

En tydlig definition på insikt är att det som för en människa tillbaka till djupare och mer stabilare känslor som samhörighet, trygghet och fridfullhet. Man kan också säga att insikt är uppbrottet (kollapsen) av upprepande (negativa) mentala mönster.

Det är viktigt att förstå att kapaciteten till insikt är inbyggt i vårt intelligenta psykologiska system och är därför alltid tillgängligt för oss oavsett rådande omständigheter vi för tillfället befinner oss i.

I praktiska termer så innebär det att varje människa oavsett livssituation, omständighet eller känslomässigt tillstånd kan få en insikt som bryter det rådande inre mentala mönstret och återställer harmoni, sunt förnuft och välmående.

 

Djupare känslor är medfödda

De flesta människor mår som bäst när de har kontakt med djupare känslor som lugn, tacksamhet, medkänsla, visdom och välmående.

Vad många inte känner till är att dessa djupa känslor är medfödda.

De är en del av vårt fantastiska psykologiska system som opererar inom oss dygnet runt. Eftersom dessa djupa känslor är medfödda är de Våra, för alltid. Vi kan alltså inte förlora dem, hur mycket vi än försöker.

Vad vi däremot kan göra är att förlora dem ’ur sikte’. När vi förlorar dem ur sikte söker de flesta av oss efter dem genom något på utsidan. Som i ägodelar, utseende, status, titlar…listan kan göras lång.

Genom insikt återfår kontakten med dessa känslor.

 

Metoder

Att lära sig om sitt intelligenta psykologiska system innebär för de flesta att lära sig något helt nytt. För det här är inget som vi fått lära oss i skolan, från våra föräldrar, samhället eller kulturen vi lever i.

Tillvägagångssättet skiljer sig från det mesta därför att det fokuserar på att utbilda. Att åskådliggöra något som är osynligt – nämligen att visa och demonstrera vad som skapar och upprätthåller alla mentala tillstånd (ex. känslomässigt lidande).

Att öka sin förståelse för hur sin egen psykologi fungerar skapar i sin tur förutsättningar för insikt – frigörandet från (negativa) tankemönster och återställer psykologiskt välbefinnande och välmående.

Det finns i dagsläget två olika metoder som bygger på detta Paradigm, Three Principles och Three Principles Paradigm.

Bägge metoderna består av att man genom samtal utforskar individens eller gruppens förståelse för sin egen mentala värld och sedan genom utbildning ökar dennes förståelse för hur deras egen psykologi fungerar (logiken i deras psyke) och hur detta faktum spelar ut i dennes liv.

Det är viktigt att förstå att bägge metoderna handlar om riktning. Att se grundorsak istället för symptom. Riktningen handlar om att gå bort från möjliga orsakssammanhang till att gå direkt på kärnan och upplysa hur det mänskliga psyket fungerar – att lära dem ett paradigm.

Målet med bägge metoderna är att leda mottagaren till avgörande insikter. Det stora skillnaden mellan dessa metoder ligger i precision och tydlighet.

Three Principles Paradigm är en konkret och vetenskaplig approach. Den bygger på logik och arbetar med ett exakt språk med tydliga definitioner och skiljelinjer. Den har också ett verktyg, ett grafiskt diagram som med hög precision och tillförlitlighet leder människor till viktiga insikter.

Three Principles (3P) är mer abstrakt och indirekt – man arbetar med ’känslan’, metaforer och ’find a quiet mind’.

Lärandet sker med en kvalificerad utövare av Three Principles eller Three Principles Paradigm.

Bakgrund

Three Principles bygger på de banbrytande upptäckter som gjordes i mitten av 1970-talet av Sydney Banks. Den senare och mer vetenskapliga Three Principles Paradigm formulerades först av de amerikanska psykologerna Keith Blevens och Valda Monroe.

Källor

Three Principles Paradigm

Our Story

Three Principles

Streaming Video

Home

Dr: Bill Pettit’s webinarserie om hur detta paradigm kan hjälpa till vid psykisk ohälsa som PTSD, Högt blodtryck, Ångestsyndrom, Depression m fl.


Om författarenPatrik är en erfaren lärare och utbildare inom Three Principles Paradigm och Three Principles (3P) som håller kurser och utbildningar för privatpersoner och företag som vill lyfta både sig själva och kvaliteten i sina liv och verksamheter. På patrikrowinski.se eller The Human Factor AB kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) och går att beställa från förlagets hemsida eller de vanliga nätbutikerna, AdlibrisBokus m fl.

 

Tio viktiga upptäckter (av Sydney Banks)

Tio viktiga upptäckter (av Sydney Banks)

George Pransky har tillsammans med sitt team tagit fram TIO viktiga punkter som de anser vara grundläggande upptäckter som Sydney Banks gjorde i mitten av 70-talet.

SEKTION 1  – Huvudupptäckter

UPPTÄCKT 1 – Tanke

Tanke är den gåva som människor och andra varelser besitter för att skapa subjektiva, tillfälliga bilder och ord i deras sinnen. Sydney upptäckte också att inse att ”det faktum att vi tänker” främjar människors psykologiska välbefinnande oberoende av den specifika tanken (eller det specifika innehållet i vårt tänkande).

· Innan denna upptäckt: sågs tankar bara som en av många delar av vad som utgör en människas upplevelse snarare än den exklusiva källan. Man trodde att _innehållet_ i människors tänkande borde vara rätt fokus för terapeutisk ingripande. Denna upptäckt antydde att fokus istället skulle vara på ”det faktum” att de är tänkare snarare än vad de kanske tänker.

· Varför denna upptäckt är viktig: När människor upptäcker att välbefinnande kommer enbart genom att inse det enkla faktum _att de tänker_, frestas de inte längre till den ansträngande och slutligen orealistiska uppgiften att ”hantera” sitt tänkande i strävan efter välbefinnande.

 

UPPTÄCKT 2 – Medvetande:

Medvetande gör att tankar kommer till liv via sinnena.

· Före denna upptäckt trodde vi att våra sensoriska data, vår upplevelse av livet, kom från krafter utanför oss själva, såsom livsförhållanden och händelser.

· Varför denna upptäckt är viktig: Medvetande förklarar varför tanken inte ser ut som tankar utan snarare som en oberoende, fristående verklighet som fångas av sinnena precis som en kamera fångar en scen. Således, när människor upptäcker medvetandets natur, har de möjligheten att ta de mest övertygande och känslomässigt starka upplevelserna med perspektiv och ro snarare än att överreagera.

OBS! Medvetande ska inte förväxlad med medvetenhet.
Det förra är en princip, den senare är ett tillstånd. Principen förklarar tillstånd.

 

UPPTÄCKT 3 – Sinnet (eng. Mind):

Mind översätts dåligt till svenska. Det närmaste man kommer är livskraft, livsenergi eller ”sinnet”.

· Före denna upptäckt sågs ”sinnet” inom psykologin ofta som synonymt med hjärnan, begränsat till hjärnans analytiska förmåga och lagra och hämta minnen. Sydney Banks bidrog till psykologifältet genom att säga att sinnet är energi snarare än biologiskt och att sinnet är källan till allt liv och den grundläggande intelligensen bakom allt liv.

· Varför denna upptäckt är viktig: Att på egen hand upptäcka ”sinnet” pekar oss mot att inse sambandet mellan människor. Det väcker oss till kraften och potentialen för djupare nivå av intelligens och ger oss friheten och kraften som följer med att känna en del av något större än oss själva som enstaka individer.

 

SEKTION 2  – Upptäckter som bygger vidare på huvudupptäckterna

UPPTÄCKT 4 – Principer
Sinne, Medvetande och Tanke utgör tillsammans 3 principer som ger en grundläggande och enhetlig förklaring till den mänskliga upplevelsen.

· Före denna upptäckt fanns det ingen etablerad uppsättning principer inom psykologin som förklarade våra mentala liv utan istället en ständigt ökande lista över bidragande faktorer.

· Varför denna upptäckt är viktig: Att förstå att dessa tre principer tillåter en människa att vara motståndskraftig, lita på att de kommer att ha tillgång till intelligent / lyhört tänkandet som ger dem uppfyllande och produktiva liv.

 

UPPTÄCKT 5: Grundkänsla

Känslor som tacksamhet, sinnesfrid och samhörighet är de viktigaste känslorna hos människor. Även om dessa känslor kan åsidosättas av människors momentana tankar, utgör dessa känslor grundinställningen, homeostasen, i mänsklighet.

· Före denna upptäckt: sågs mänskliga känslor som kulturellt och / eller individuellt bestämda. Mänskliga varelser ansågs inte ha några kärn- eller grundkänslor.

· Varför denna upptäckt är viktig: Att se kärlek och glädje som vår standardinställning gör att människor kan räkna med dessa känslor som ett enkelt sätt att leva i kunskapen om att någon negativitet är av naturen kortlivad, en tillfällig ”hägring” som försvinner på egen hand.

 

UPPTÄCKT 6: Nivåer av medvetande

Människans nivå av medvetande (nivå av förståelse av sin egen upplevelse av livet) kan plötsligt höjas för att ge en trevligare inre livskvalitet och känsla av samhörighet. Denna medvetandehöjning är en inbyggd potential hos människor. Den sker utan ansträngning och när vi minst anar det.

Det är den naturliga och organiska process där människor utvecklas. När en person hoppar till en högre nivå av medvetande kan personen räkna med att därifrån börja leva med en ny och trevligare verklighet.

· Före denna upptäckt trodde man att beteendeförändringar och förbättrad inre livskvalitet krävde avsiktlig uppmärksamhet för att adressera ens tankar, minnen, känslor eller beteenden.

· Varför denna upptäckt är viktig: medvetandenivåer ger hopp om en plötslig positiv förändring / utveckling på framtida basis utan behov av viljestyrka. Denna upptäckt gav en konsekvent förklaring till de förändringar man noterat i terapier och som man tidigare tillskrev skett under ’diskreta ögonblick’ snarare än progressiv, stegvis förändring. Möjligheten till plötslig positiv förändring utan ansträngning eller till och med avsikt, erbjuder det ultimata hoppet till ljusning för vem som helst oavsett omständighet eller livssituation.

 

UPPTÄCKT 7: Förtydligande av konceptet ’fri vilja’

Sydney Banks klargjorde förekomsten av fri vilja. Fri vilja (tankefrihet) är både friheten att tänka vad vi vill och friheten att betrakta våra tankar som vi finner lämpligt (AGERA på dem eller IGNORERA dem som två ytterligheter på en skala). Han upptäckte kopplingen mellan fri vilja och nivåer av medvetande. När vår nivå av metvetande (nivå av förståelse) ökar upplever vi mer fri vilja när vi får frihet i vårt eget tänkande. Paradoxalt nog, även när vår nivå av medvetande stiger och vi blir mer förstående, mer i frid kommer vi ändå ibland att gripas av vårt tänkande och inte uppleva fri vilja i det ögonblicket. Genom denna upptäckt blir vi mer bekväma och accepterar mer det faktum att vi slutligen inte kan hantera eller kontrollera vårt tänkande och att vi i slutändan inte behöver kontrollera vårt tänkande.

· Före denna upptäckt och förtydligande om ’fri vilja’ trodde man att det fanns två ömsesidigt exklusiva ståndpunkter mot fri vilja: den totala ”fria viljan”-hållningen, som hade människor i kronisk frustration i deras hopplösa försök att ”kontrollera” sitt tänkande. Eller ”Ödes”-hållningen som hävdar att vi är avsedda för vårt öde som ger en illusorisk fri vilja. Således kämpade det ”fria” lägret med att få mer fri vilja och ”ödes”-lägret kämpade med ett sorts offertänkande och resignation.

· Varför denna upptäckt är viktig: Sydney Banks upptäckt av ’fri vilja’ har befriat människor att leva ut dansen av individuell frihet samtidigt som de vet att de är en del av ett större system, en större intelligens. De skonas således från kampen förknippad med missförstånd samt bristen på tydlighet om den fria viljans verkliga natur med dess koppling till medvetenhetsnivåer.

 

 

UPPTÄCKT 8: Ett Tyst Sinne

Sydney Banks menade att ett lugnt sinne i stillhet är människans standardinställning, vår homeostas (jämvikt). Ett tyst, reflekterande sinne är förknippat med kraftfulla fördelar som insikt, frigörandet från stress och känsla av samhörighet.

· Före denna upptäckt trodde man att det krävdes disciplin, tekniker och ritualer för att få tillgång till ett fredligt, meditativt sinne.

· Varför denna upptäckt är viktig: Kapaciteten för insikt, förmågan att släppa stress, kapaciteten för samhörighet / närhet med andra, kapaciteten för motståndskraft främjas alla av ett tyst sinne. Dessa kopplingar till ett lugnt sinne är väl etablerade och erkända inom av forskning såväl som språkligt (som t ex kopplingen mellan stressminskning och meditation).

Kraften i ett tyst sinne sluter cirkeln och binder samman medlet med destinationen. Samtidigt som man får fördelarna med sinnesfrid kommer man åt fördelarna med insikt och perspektiv.

 

UPPTÄCKT 9: Djupare intelligens

Sydney Banks upptäckte att det finns en intelligent livsenergi som finns före skapandet av någonting på det fysiska planet och som skapar och driver allt levande. Således har alla människor, trots deras IQ, kultur, kön eller ålder lika tillgång till denna oändliga energi. Den delas av alla varelser och existerar innan tankar skapas.

· Före denna upptäckt trodde man att högre nivåer av geni och djuphet begränsades av ålder, utbildning, erfarenhet och IQ, för att nämna några faktorer.

· Varför denna upptäckt är viktig: Djupare intelligens erbjuder oss tillgång till nödvändiga idéer, insikter och lösningar när vi behöver dem. Dessutom innebär denna intelligens att alla har lika stor potential (sinnekraft) som de så kallade genierna i världen.

 

 

UPPTÄCKT 10: Fundamentala skiften

Sydney Banks representerade ett historiskt sällsynt exempel på möjligheten för en person att totalt ändra sin verklighet. Det kom till honom ur klarblå himmel utan någon som helst förberedelse.

· Före denna upptäckt trodde man att fundamentala skiften (bortsett från erkännandet av sådana sällsynta exempel representerade av Sydney Banks) uteslutande var förknippade med en kritisk massa av kunskap, studier och andliga praxis av endast de som söker en sådana upplevelser.

· Varför denna upptäckt är viktig: Sydneys ”upplevelse” / ögonblick av sanning är möjligt för alla med tanke på att det hände en vanlig person utan förberedelser som inte ens letade efter en sådan upplevelse.

Att hoppa i nivå av medvetande – om än en avsevärt nedskalad sådan – är samma sak och är en del av den mänskliga potentialen. Höjningar i medvetandenivåer är så vanliga att de flesta kan identifiera en från sitt eget förflutna. Sydneys erfarenhet påminner oss om möjligheten att ta rejäla kliv i medvetandet och hur djupgående de kan vara.


Om författarenPatrik är en erfaren lärare och utbildare inom Three Principles Paradigm och Three Principles (3P) som håller kurser och utbildningar för privatpersoner och företag som vill lyfta både sig själva och kvaliteten i sina liv och verksamheter. På patrikrowinski.se eller The Human Factor AB kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) och går att beställa från förlagets hemsida eller de vanliga nätbutikerna, AdlibrisBokus m fl.

 

Ett nytt sätt att hantera svåra och stora beslut

Ett nytt sätt att hantera svåra och stora beslut

When nothing is certain,
everything is possible…

Du står inför ett viktigt beslut men kan inte bestämma dig. Hur du än vänder och vrider på saken så är det stört omöjligt att få rätsida på vad du ska välja. Genom livet får vi nog alla vår beskärda del av tuffa och jobbiga beslut. Du är inte ensam om att drabbas av beslutsångest när du står inför viktiga beslut.

Jag ska försöka visa dig hur stor roll vi själva har i att göra beslutet svårt samt visa en kanske lite annorlunda väg till att underlätta det för oss.

 

Hur vi själva hjälper till att försvåra beslutet

Det första jag vill visa dig är att det redan från början blir mycket svårare för oss när vi får en känsla av att det är ett ”viktigt” beslut vi står inför. Det är nämligen i ordet ”viktigt” som ångesten börjar, inte beslutet som sådant.

Nu kanske du tänker ”men beslutet är ju viktigt. XXX kan ske och då kommer kanske YYY att inträffa” och jag tror att jag förstår vad du vill säga med detta. Jag vill peka på en av fällorna vi lätt kan fastna i, och det är att vi låter oro över de framtida konsekvenserna av vårt beslut att påverka oss när vi ska fatta det. Vi börjar liksom betala räntan innan vi ens tagit lånet.

Det är precis genom att vi känner allvaret i det stora beslutet som försvårar det för oss. Det är detta allvar som i vårt sinne skapar och lägger orden ”viktigt, stort, svårt, tufft etc” framför ordet beslut.

Man kan ställa sig frågan, hade beslutet känts stort om jag kunnat motstå att tänka på allvaret i konsekvenserna i beslutsögonblicket?

 

Ta reda på varifrån tvekan har sitt ursprung?

Du har tagit reda på så mycket du kan men känner att det är något som hindrar dig från att gå vidare.

Ofta när vi närmar oss beslut så kan vi uppleva ett inre motstånd. Det är detta inre motstånd som får oss att tveka. Vi är helt enkelt inte överens med oss själva och det pågår motsättningar inom oss.

De flesta av oss kan nog enkelt plocka fram minnen från sådana ögonblick. Du kanske står inför en liknande situation just nu.

När vi hamnar i detta läge så blir många frustrerade. Det kan vara att vi orkar inte vänta längre, vi kanske inte har mer tid på oss eller så skaver det att inte kunna gå vidare. Och vi har heller ingen lust att samla in mer information om valmöjligheterna. Mer information kommer förmodligen inte att hjälpa, det kommer förmodligen att innebära ännu fler parametrar som är svåra att väga in och jämföra.

 

Det är nu vi behöver skifta vårt fokus, vår uppmärksamhet.

Ok, du känner till allt du behöver veta men du kan inte gå vidare och bestämma dig.

Innan du gör något annat så vill jag först uppmuntra dig till att prova något litet annorlunda.

Nämligen att ta en närmare titt på din tvekan.

  • Kommer den från inre motstånd?
  • Varför finns den där?
  • Vad är den gjord av?
  • Vilken grund vilar den på?
  • Och vem tillhör den?

Ibland så betyder inre motstånd att du är något viktigt på spåren. Och ibland så dyker den upp för att hjälpa dig att se att läget inte är det rätta.

Tänk på ”att tveka” mycket väl kan innebära att du ska avvakta. Avvakta till den rätta vägen ger sig tillkänna.

Den rätta vägen kanske redan gett sig tillkänna. Du har bara inte kunnat se den…

Skapas svaret på ett klurigt matematikproblem när man finner lösningen eller har svaret hela tiden funnits där, tålmodigt väntat på att du ska hamna i ett tillstånd så du klart kan se det?

Vårt ego, vän eller fiende?

Vårt ego, vän eller fiende?

Var hittar vi inre frid?

Vad du söker är bortom bra och dåligt. Lär dig att se bortom. Se t o m bortom lyckan. Lycka är nämligen beroende av förhållanden som vi upplever som positiva. Det enda du behöver för att finna frid är att minnas att den aldrig lämnat dig.

Inre frid når du när du inser vem du är. Det är inom räckhåll för dig och har alltid funnits där. Ditt tänkade sinne eller det personliga jaget, det man syftar till när man talar om egot, känner till detta och kämpar på sätt och vis för sin överlevnad. Egot tror nämligen att det inte kommer att överleva i ljuset som skapas när du är närvarande medveten om din sanna natur. Detta kan innebära en viss utmaning för oss under vår väg till uppvaknande och leder lätt till att ser vårt ego som en motståndare, en fiende. Men om vi tar ett kliv tillbaka från våra hårda tankar så kan vi se något annorlunda.

Hur vi använder egot, istället för att det använder oss

Vi kan inse att vårt ego faktiskt hjälper oss att vakna upp. Utan vårt ego skulle vi få det svårt att nå vårt inre och återupptäcka vårt sanna jag. Egot hjälper oss att skapa motståndet inom som gör det möjligt för oss att se vilken väg vi bör undvika. Det är som en GPS med motsatt funktion. Istället för att hjälpa oss att hitta vårt mål så lägger vårt ego upp massor med rutter bort från vårt mål. När man inser detta så blir ego riktigt användbart.

Om du försiktigt ser efter så kan du inse att ha ett ego inte behöver vara ett problem utan att det snarare är dina tankar om ditt ego som är problemet. Du kan också säga att så länge egot poppar upp och bjuder in oss för lek så innebär det en möjlighet för oss att lära oss mer. Oavsett hur utvecklad/upplyst vi tänker att vi är så kan vårt ego, som ett rastlöst barn, locka oss till att leka. När vi dock inser vad det är som händer så har vi en möjlighet att vänligt dra oss ur leken. Och vi kanske kan göra det utan att klandra oss för att vi lät vårt ego dra in oss i ännu ett drama.

Den påhittige regissören

Egot är som en regissör som så gärna vill att vi förlorar oss in i dess skapelse (filmen). Att vi blir så indragna i dramat så att vi glömmer bort att det inte är på riktigt. Kan du klandra regissören för att den önskar detta. Nej. Kan du klandra dig själv för att du för tillfället blev indragen i ett trovärdigt drama. Det både kan och gör vi, men det är inte nödvändigt. Glöm inte att dina skuldkänslor är nästa manus som ditt ego kommer att plocka upp för att skapa nästa drama.

Du kan också vänligt erkänna egots fiffighet med ett tyst ”bra jobbat” varje gång du blivit lurad.

Till syvende och sist så finns det inget ego. Men till vi finner oss själva så kommer det att göra det.