Det finns bara en sak som har kraften att diktera ditt liv – och det är inte det du tror.

Det finns bara en sak som har kraften att diktera ditt liv – och det är inte det du tror.

De upptäckter som gjordes av Sydney Banks i början på 70-talet innebär ett nytt paradigm som ger oss människor en konkret och tydlig förståelse för den mänskliga upplevelsen.

Med mänsklig upplevelse menar vi allt en människa någonsin kan uppleva – tankar, känslor, uppfattningar, perceptioner osv. Hela spektrat – allt från det djupaste mörka till det ljusaste vackra.

Enkelt förklarat kan man säga att i varje ögonblick lever var och en av oss i en unik psykologisk och känslomässig upplevelse som skapas genom tre psykologiska principer. Detta betyder att allt vi någonsin kan uppleva – tankar, känslor, uppfattningar, perceptioner osv – kommer till liv genom vårt eget psykologiska tankesystem.

Man kan säga att vårt psykologiska tankesystem är upplevelsen och de tre principerna är den naturkraft eller naturlag (regelverk) som ger upphov till och reglerar varje människas individuella tankesystem.

På detta sätt är vi alla lika eftersom vi alla lyder under samma naturkraft.

Då tankar är en central del av vår upplevelse kan dessa tre principer beskrivas som en och och samma kraft – Power of Thought.

En viktig distinktion vi behöver göra för att skilja på saker och ting är att det vi människor kallar ’tankar’ är kognition och ska inte förväxlar med Power of Though. Power of Thought möjliggör tankar. Inte tvärtom.

På samma sätt som vi kan observera gravitation kan vi observera hur Power of Thought fungerar, dess effekter.

 

Om naturkrafter – vårt fantastiska psykologiska system

Det har genom historien bevisats för oss människor om hur användbart det är att vår uppfattning om hur saker och ting fungerar överensstämmer med hur det faktiskt ligger till. Det finns ett oändligt antal av upptäckter som varit av signifikant betydelse för oss. Gemensamt för dessa är att man upptäckt något som inte stämmer i ens uppfattning och sedan ersatt den med en mer korrekt uppfattning – det är så vi utvecklas och tar ännu ett kliv i vår utveckling. Tydliga paradigmskiften – skiften i uppfattning – är upptäckten av formen på vår planet, elektricitet, bakterien osv…

Det detta dokument adresserar är alltså ett nytt paradigm som förklarar hur vår egen mänskliga psykologi fungerar. Paradigmet erbjuder en konsekvent förklaring som ersätter tidigare gissningar och teorier. Det påminner därför om de naturlagar som vi upptäckt genom att vi utforskat och observerat vårt fysiska universum, som t ex tyngdlagen (gravitationen).

Det finns flera likheter mellan de naturlagar vi upptäckt och den naturkraft som reglerar vår egen psykologi – Power of Thought. Tyngdlagen t ex är både neutral och opersonlig vilket betyder att den låter föremål med massa falla (dras) mot föremål med högre massa oavsett form, vikt eller färg.

Som tyngdlagen som reglerar relationer mellan föremål med massa reglerar och sörjer Power of Thought alltså för vår egen individuella psykologiska upplevelse.

Det är viktigt att förstå att Power of Thought bara är ett namn, precis som gravitation. Vi kan varken se gravitationen eller Power of Thought – vi kan bara observera dess effekter.

Och precis som med tyngdlagen som – tar vad den matas med och utför ett förutbestämt mönster med pålitlighet och förutsägbarhet – agerar Power of Thought som en katalysator som ger varje människa en unik psykologisk upplevelse utifrån vad man matar dem med.

Det vi matar den med är bl a vad vi tror det är som skapar vår upplevelse – dvs de slutsatser vi dragit om orsak och verkan kring varför vi mår som vi gör.

Det innebär att Power of Thought på sätt och vis följer våra övertygelser och fyller därför vårt sinne med det vi tror på. I praktiska termer betyder det att;

 • om vi tror att världen är farlig så fylls vårt sinne med ett tänkande (som osäkerhet, obehag, anspänning, oro osv) som förhåller sig till detta ”faktum”.
 • om vi istället tror att världen är vänlig så fylls vårt sinne med ett tänkande (lugn, harmoni, känsla av samhörighet, vänlighet osv) som förhåller sig till detta ”faktum”.

Om vi tycker att vårt barn är problematiskt ger Power of thought oss en upplevelse som följer den logiken. Om vi tycker att vårt arbete är stressigt fylls vårt sinne av stressigt jobbtänkande.

Det är viktigt att förstå är att alla naturlagar är neutrala och opersonliga – Power of thought som ger upphov och reglerar vår psykologiska och känslomässiga upplevelse är inget undantag. Detta betyder i praktiken att vi alla har samma möjligheter att leva ett bekymmersfritt liv såväl som ett liv i djup misströstan och lidande.

Att börja förstå hur vårt psykologiska system fungerar sätter oss i en riktning till att leva i enlighet med hur det faktiskt fungerar, till skillnad från hur det ser ut att fungera.

Det är i precis denna distinktion avgörande insikter råder.

Det är en AVGÖRANDE skillnad att se saker som de är mot som de ser ut att vara. I synnerhet när det kommer till något så nära oss som vår egen psykologiska och känslomässiga upplevelse av livet.

 

Insikt – inbyggd psykologisk självkorrigering

En annan aspekt av vårt fantastiska psykologiska system är att det har en självkorrigeringsmekanism inbyggt. Det fungerar så att så fort vi inser och på djupet förstår att vi hamnat i en missuppfattning (kring något) så kollapsar denna missuppfattning och vi faller naturlig tillbaka till välmående.

Att inte känna välmående är alltså att leva i någon form av missuppfattning.

En tydlig definition på insikt är att det som för en människa tillbaka till djupare och mer stabilare känslor som samhörighet, trygghet och fridfullhet. Man kan också säga att insikt är uppbrottet (kollapsen) av upprepande (negativa) mentala mönster.

Det är viktigt att förstå att kapaciteten till insikt är inbyggt i vårt intelligenta psykologiska system och är därför alltid tillgängligt för oss oavsett vilka omständigheter vi för tillfället befinner oss i.

Rent praktiskt så innebär detta att varje människa oavsett livssituation, omständighet eller känslomässigt tillstånd kan få en insikt som bryter det rådande inre mentala mönstret och återställer harmoni, sunt förnuft och välmående.

 

Djupare känslor är medfödda

De flesta människor mår som bäst när de har kontakt med djupare känslor som lugn, tacksamhet, medkänsla, visdom och välmående.

Vad många inte känner till är att dessa djupa känslor är medfödda.

De är en del av vårt fantastiska psykologiska system som opererar inom oss dygnet runt. Eftersom dessa djupa känslor är medfödda är de Våra, för alltid. De kan varken skadas eller förstöras. Vi kan alltså inte förlora dem, hur mycket vi än försöker.

Vad vi däremot kan göra är att tillfälligt tappa kontakten med dem, som när man förlorar något ’ur sikte’. När vi förlorar dem ur sikte söker de flesta av oss efter dem genom något utanför oss. Som i ägodelar, utseende, status, titlar…listan kan göras lång.

Men det som sätter oss i kontakt med våra medfödda och djupa känslor är insikt.

 

Metoder

Att lära sig om sitt intelligenta psykologiska system innebär för de flesta att lära sig något helt nytt. För det här är inget som vi fått lära oss i skolan, från våra föräldrar, samhället eller kulturen vi lever i.

Tillvägagångssättet skiljer sig från det mesta därför att det fokuserar på att utbilda. Att åskådliggöra något som är osynligt – nämligen att visa och demonstrera vad som skapar och upprätthåller alla mentala tillstånd (ex. känslomässigt lidande).

Att öka sin förståelse för hur sin egen psykologi fungerar skapar i sin tur förutsättningar för insikt – vi frigörs från (negativa) tankemönster och återställer psykologiskt välbefinnande och välmående.

Det finns i dagsläget två olika metoder som bygger på detta Paradigm, Three Principles och Three Principles Paradigm (kallas också The Inside-Out Understanding och Single Paradigm).

Bägge metoderna består av att man genom samtal utforskar individens eller gruppens förståelse för sin egen mentala värld och sedan genom att tillföra ny kunskap ökar dennes förståelse för hur deras egen psykologi fungerar (logiken i deras psyke) och hur detta faktum spelar ut i dennes liv.

Det är viktigt att förstå att bägge metoderna handlar om riktning. Att se till grundorsak istället för symptom. Riktningen handlar om att gå bort från möjliga orsakssammanhang till att gå direkt på kärnan och upplysa hur det mänskliga psyket fungerar – att lära dem ett paradigm.

Målet med bägge metoderna är att leda mottagaren till avgörande insikter. Det stora skillnaden mellan dessa metoder ligger i precision och tydlighet.

Three Principles Paradigm är en konkret och vetenskaplig approach. Den bygger på logik och arbetar med ett exakt språk med tydliga definitioner och skiljelinjer. Den har också ett verktyg, ett grafiskt diagram som med hög precision och tillförlitlighet leder människor till viktiga insikter.

Three Principles (3P) är mer abstrakt och indirekt – man arbetar med ’känslan’, metaforer och ’find a quiet mind’.

Lärandet sker med en kvalificerad utövare av Three Principles eller Three Principles Paradigm.

Bakgrund

Three Principles bygger på de banbrytande upptäckter som gjordes i mitten av 1970-talet av Sydney Banks. Den senare och mer vetenskapliga Three Principles Paradigm formulerades först av de amerikanska psykologerna Keith Blevens och Valda Monroe.

Källor

Three Principles Paradigm

Our Story

Three Principles

Streaming Video

Home

Dr: Bill Pettit’s webinarserie om hur detta paradigm kan hjälpa till vid psykisk ohälsa som PTSD, Högt blodtryck, Ångestsyndrom, Depression m fl.


Om författarenPatrik har varit en student och utövare av Three Principles sedan 2012 och har under många år coachat, hållit föreläsningar, utbildningar och kurser med Three Principles som tema. På patrikrowinski.se kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) går att beställa från hans hemsida.

 

Tio viktiga upptäckter (av Sydney Banks)

Tio viktiga upptäckter (av Sydney Banks)

George Pransky har tillsammans med sitt team tagit fram TIO viktiga punkter som de anser vara grundläggande upptäckter som Sydney Banks gjorde i mitten av 70-talet.

SEKTION 1  – Huvudupptäckter

UPPTÄCKT 1 – Tanke

Tanke är den gåva som människor och andra varelser besitter för att skapa subjektiva, tillfälliga bilder och ord i deras sinnen. Sydney upptäckte också att inse att ”det faktum att vi tänker” främjar människors psykologiska välbefinnande oberoende av den specifika tanken (eller det specifika innehållet i vårt tänkande).

· Innan denna upptäckt: sågs tankar bara som en av många delar av vad som utgör en människas upplevelse snarare än den exklusiva källan. Man trodde att _innehållet_ i människors tänkande borde vara rätt fokus för terapeutisk ingripande. Denna upptäckt antydde att fokus istället skulle vara på ”det faktum” att de är tänkare snarare än vad de kanske tänker.

· Varför denna upptäckt är viktig: När människor upptäcker att välbefinnande kommer enbart genom att inse det enkla faktum _att de tänker_, frestas de inte längre till den ansträngande och slutligen orealistiska uppgiften att ”hantera” sitt tänkande i strävan efter välbefinnande.

 

UPPTÄCKT 2 – Medvetande:

Medvetande gör att tankar kommer till liv via sinnena.

· Före denna upptäckt trodde vi att våra sensoriska data, vår upplevelse av livet, kom från krafter utanför oss själva, såsom livsförhållanden och händelser.

· Varför denna upptäckt är viktig: Medvetande förklarar varför tanken inte ser ut som tankar utan snarare som en oberoende, fristående verklighet som fångas av sinnena precis som en kamera fångar en scen. Således, när människor upptäcker medvetandets natur, har de möjligheten att ta de mest övertygande och känslomässigt starka upplevelserna med perspektiv och ro snarare än att överreagera.

OBS! Medvetande ska inte förväxlad med medvetenhet.
Det förra är en princip, den senare är ett tillstånd. Principen förklarar tillstånd.

 

UPPTÄCKT 3 – Sinnet (eng. Mind):

Mind översätts dåligt till svenska. Det närmaste man kommer är livskraft, livsenergi eller ”sinnet”.

· Före denna upptäckt sågs ”sinnet” inom psykologin ofta som synonymt med hjärnan, begränsat till hjärnans analytiska förmåga och lagra och hämta minnen. Sydney Banks bidrog till psykologifältet genom att säga att sinnet är energi snarare än biologiskt och att sinnet är källan till allt liv och den grundläggande intelligensen bakom allt liv.

· Varför denna upptäckt är viktig: Att på egen hand upptäcka ”sinnet” pekar oss mot att inse sambandet mellan människor. Det väcker oss till kraften och potentialen för djupare nivå av intelligens och ger oss friheten och kraften som följer med att känna en del av något större än oss själva som enstaka individer.

 

SEKTION 2  – Upptäckter som bygger vidare på huvudupptäckterna

UPPTÄCKT 4 – Principer
Sinne, Medvetande och Tanke utgör tillsammans 3 principer som ger en grundläggande och enhetlig förklaring till den mänskliga upplevelsen.

· Före denna upptäckt fanns det ingen etablerad uppsättning principer inom psykologin som förklarade våra mentala liv utan istället en ständigt ökande lista över bidragande faktorer.

· Varför denna upptäckt är viktig: Att förstå att dessa tre principer tillåter en människa att vara motståndskraftig, lita på att de kommer att ha tillgång till intelligent / lyhört tänkandet som ger dem uppfyllande och produktiva liv.

 

UPPTÄCKT 5: Grundkänsla

Känslor som tacksamhet, sinnesfrid och samhörighet är de viktigaste känslorna hos människor. Även om dessa känslor kan åsidosättas av människors momentana tankar, utgör dessa känslor grundinställningen, homeostasen, i mänsklighet.

· Före denna upptäckt: sågs mänskliga känslor som kulturellt och / eller individuellt bestämda. Mänskliga varelser ansågs inte ha några kärn- eller grundkänslor.

· Varför denna upptäckt är viktig: Att se kärlek och glädje som vår standardinställning gör att människor kan räkna med dessa känslor som ett enkelt sätt att leva i kunskapen om att någon negativitet är av naturen kortlivad, en tillfällig ”hägring” som försvinner på egen hand.

 

UPPTÄCKT 6: Nivåer av medvetande

Människans nivå av medvetande (nivå av förståelse av sin egen upplevelse av livet) kan plötsligt höjas för att ge en trevligare inre livskvalitet och känsla av samhörighet. Denna medvetandehöjning är en inbyggd potential hos människor. Den sker utan ansträngning och när vi minst anar det.

Det är den naturliga och organiska process där människor utvecklas. När en person hoppar till en högre nivå av medvetande kan personen räkna med att därifrån börja leva med en ny och trevligare verklighet.

· Före denna upptäckt trodde man att beteendeförändringar och förbättrad inre livskvalitet krävde avsiktlig uppmärksamhet för att adressera ens tankar, minnen, känslor eller beteenden.

· Varför denna upptäckt är viktig: medvetandenivåer ger hopp om en plötslig positiv förändring / utveckling på framtida basis utan behov av viljestyrka. Denna upptäckt gav en konsekvent förklaring till de förändringar man noterat i terapier och som man tidigare tillskrev skett under ’diskreta ögonblick’ snarare än progressiv, stegvis förändring. Möjligheten till plötslig positiv förändring utan ansträngning eller till och med avsikt, erbjuder det ultimata hoppet till ljusning för vem som helst oavsett omständighet eller livssituation.

 

UPPTÄCKT 7: Förtydligande av konceptet ’fri vilja’

Sydney Banks klargjorde förekomsten av fri vilja. Fri vilja (tankefrihet) är både friheten att tänka vad vi vill och friheten att betrakta våra tankar som vi finner lämpligt (AGERA på dem eller IGNORERA dem som två ytterligheter på en skala). Han upptäckte kopplingen mellan fri vilja och nivåer av medvetande. När vår nivå av metvetande (nivå av förståelse) ökar upplever vi mer fri vilja när vi får frihet i vårt eget tänkande. Paradoxalt nog, även när vår nivå av medvetande stiger och vi blir mer förstående, mer i frid kommer vi ändå ibland att gripas av vårt tänkande och inte uppleva fri vilja i det ögonblicket. Genom denna upptäckt blir vi mer bekväma och accepterar mer det faktum att vi slutligen inte kan hantera eller kontrollera vårt tänkande och att vi i slutändan inte behöver kontrollera vårt tänkande.

· Före denna upptäckt och förtydligande om ’fri vilja’ trodde man att det fanns två ömsesidigt exklusiva ståndpunkter mot fri vilja: den totala ”fria viljan”-hållningen, som hade människor i kronisk frustration i deras hopplösa försök att ”kontrollera” sitt tänkande. Eller ”Ödes”-hållningen som hävdar att vi är avsedda för vårt öde som ger en illusorisk fri vilja. Således kämpade det ”fria” lägret med att få mer fri vilja och ”ödes”-lägret kämpade med ett sorts offertänkande och resignation.

· Varför denna upptäckt är viktig: Sydney Banks upptäckt av ’fri vilja’ har befriat människor att leva ut dansen av individuell frihet samtidigt som de vet att de är en del av ett större system, en större intelligens. De skonas således från kampen förknippad med missförstånd samt bristen på tydlighet om den fria viljans verkliga natur med dess koppling till medvetenhetsnivåer.

 

 

UPPTÄCKT 8: Ett Tyst Sinne

Sydney Banks menade att ett lugnt sinne i stillhet är människans standardinställning, vår homeostas (jämvikt). Ett tyst, reflekterande sinne är förknippat med kraftfulla fördelar som insikt, frigörandet från stress och känsla av samhörighet.

· Före denna upptäckt trodde man att det krävdes disciplin, tekniker och ritualer för att få tillgång till ett fredligt, meditativt sinne.

· Varför denna upptäckt är viktig: Kapaciteten för insikt, förmågan att släppa stress, kapaciteten för samhörighet / närhet med andra, kapaciteten för motståndskraft främjas alla av ett tyst sinne. Dessa kopplingar till ett lugnt sinne är väl etablerade och erkända inom av forskning såväl som språkligt (som t ex kopplingen mellan stressminskning och meditation).

Kraften i ett tyst sinne sluter cirkeln och binder samman medlet med destinationen. Samtidigt som man får fördelarna med sinnesfrid kommer man åt fördelarna med insikt och perspektiv.

 

UPPTÄCKT 9: Djupare intelligens

Sydney Banks upptäckte att det finns en intelligent livsenergi som finns före skapandet av någonting på det fysiska planet och som skapar och driver allt levande. Således har alla människor, trots deras IQ, kultur, kön eller ålder lika tillgång till denna oändliga energi. Den delas av alla varelser och existerar innan tankar skapas.

· Före denna upptäckt trodde man att högre nivåer av geni och djuphet begränsades av ålder, utbildning, erfarenhet och IQ, för att nämna några faktorer.

· Varför denna upptäckt är viktig: Djupare intelligens erbjuder oss tillgång till nödvändiga idéer, insikter och lösningar när vi behöver dem. Dessutom innebär denna intelligens att alla har lika stor potential (sinnekraft) som de så kallade genierna i världen.

 

 

UPPTÄCKT 10: Fundamentala skiften

Sydney Banks representerade ett historiskt sällsynt exempel på möjligheten för en person att totalt ändra sin verklighet. Det kom till honom ur klarblå himmel utan någon som helst förberedelse.

· Före denna upptäckt trodde man att fundamentala skiften (bortsett från erkännandet av sådana sällsynta exempel representerade av Sydney Banks) uteslutande var förknippade med en kritisk massa av kunskap, studier och andliga praxis av endast de som söker en sådana upplevelser.

· Varför denna upptäckt är viktig: Sydneys ”upplevelse” / ögonblick av sanning är möjligt för alla med tanke på att det hände en vanlig person utan förberedelser som inte ens letade efter en sådan upplevelse.

Att hoppa i nivå av medvetande – om än en avsevärt nedskalad sådan – är samma sak och är en del av den mänskliga potentialen. Höjningar i medvetandenivåer är så vanliga att de flesta kan identifiera en från sitt eget förflutna. Sydneys erfarenhet påminner oss om möjligheten att ta rejäla kliv i medvetandet och hur djupgående de kan vara.


Om författarenPatrik har varit en student och utövare av Three Principles sedan 2012 och har under många år coachat, hållit föreläsningar, utbildningar och kurser med Three Principles som tema. På patrikrowinski.se kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) går att beställa från hans hemsida.

 

Sakta ned

Sakta ned

När jag köpte presenter till min familj inför alla hjärtans dag så fick jag med tre rosa armband med orden ”Slow down” på.

Häromdagen när jag var ute på cykeln ( i rasande fart ska tilläggas ) så dök de orden upp och jag mindes en av mina amerikanska kollegor Joe Bailey’s bok, vars titel jag förut tyckte var så himla bra.

Den heter ”Slowing down to the speed of life”…

Många talar om hur fort allt går; hur saker avlöser varandra eller som går i ett och det fick mig att undra.

Hur fort går livet egentligen?
Var kommer hastigheten ifrån?
Har livet en färdig hastighet eller är det vi själva som sätter den?

Och om det är vi själva som tryckt på gasen, borde vi då inte bara kunna släppa på pedalen så bromsar allt in på naturlig väg?

#TransformativeCoaching
#INSIKTSrevolutionen
http://patrikrowinski.se


Om författarenPatrik har varit en student och utövare av Three Principles sedan 2012 och har under många år coachat, hållit föreläsningar, utbildningar och kurser med Three Principles som tema. På patrikrowinski.se kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) går att beställa från hans hemsida.

 

A different way to see how our inner world is created.

A different way to see how our inner world is created.

Throughout this article I will examine if there is a universal principle that can describe how our psychological (inner) world is created. I am not a scientist nor do I have any knowledge of how to produce scientifically valid papers so this article is probably filled with more holes than a piece of Swiss cheese, but sometimes a piece of Swiss cheese might be exactly what we need (!)

As a little background I would like to mention that in my mid twenties I had the fortune of finding myself in the midst of what some people would call a ’mystical experience’. I’d rather describe it as a moment of utter clarity.

I call it a fortune because I learned something from that experience which doesn’t fit any description and it also introduced me to a new way of seeing, that allows me to observe my own mind and what was happening in a way that wasn’t available to me before. This way of seeing has been most beneficial personally but it has also been invaluable when I work with people helping them overcome difficulties and challenges in their lives and businesses.

But no matter how valuable I have found it, I have a notion that there is very little room for what these types of experiences represent in the western society and in the science which is fashionable nowadays. However, it is my hope that the lack of public acknowledgement and fashion doesn’t stand in the way for us to learn from them.

To me, it is beyond any doubt that the clarity that I am talking about is available to every single person on the planet.

One of the fallacies of our conceptual mind is that it innocently creates limitations but there are ways of extending ourselves beyond our conceptual capabilities.

To go beyond is to realise this limitation. This in it self as most people already know can be really hard. And reading this article through I cannot help but feel that it might induce and invite the limitation I hope to steer clear off, but I guess it is too late now.

I hope you enjoy it!

Ps. Although I use terms as logic and theory I want you to consider everything that is written here merely as a proposal, an invitation to look at things in a different way than you might be used to.

The content is a direct result derived from my own life and experience and it is based on my own observations. I have no investment (at least not any I am aware of) for this content to get any acknowledgement or special traction. Any value whatsoever can only come from within yourself.

The survival factor: Our conceptual capability

In order for us to navigate more effectively humans have this enormous capacity of modelling our environment by conceptualising it. By conceptualising our mind helps us see the logic of how something works and remember it for future reference. This capacity has led to the creation of lots of wonderful things which has been most helpful in our progress throughout history – language, tool creation, calculus, geometry, religion etc.

To see the logic of the physical world is very valuable and we start to learn from the very moment we open our eyes for the first time. When we take our first look we are really free from any concepts and we have no clue of what is going on. We cannot distinguish the sound of a passing car from the chirping of birds in the tree as little as we can distinguish the faces of our parents from the all the other shapes and colours that fills our vision. To us, there are just noises, shapes, colours moving around. We haven’t created any concepts about these sounds and shapes yet.

But this quickly changes. When we grow up we start to learn and understand the meaning of solid objects, the effects of gravity, the meaning of a deep growl from a four legged creature with sharp teeth and so on. Our minds develop constructs (or concepts) which we then use to navigate effectively around our environment. These concepts becomes our model of our physical world and protects us from doing all sorts of stupid things like walking out the window from the third floor to use our hands to open doors instead of trying to walk through them.

To use an analogy we can look at these concepts as programs that guides us.

The key to understanding is seeing

What is important to point out is that these concepts are learned through different ways of observation. To understand we first need to clearly see. Without seeing there is no real understanding.

The logic of the forces of the physical world reveals itself to us simply by our ability to observe them and then create concepts. An every day example would be, when we hit a wall, we observe that we can’t penetrate it by mere force and the following pain simply informs us ”don’t do THAT again”. A new program is created. And when we push our favourite porcelain cup of the top of the table we get to witness how the cup disappears and transforms into lots of small and sharp pieces.

To a little child the disappearance of the cup is magical, to an adult there is no magic at all. The only difference is that the child lacks a correct understanding. The adults mind is aligned with a more correct understanding.

The key to our learning and the foundation of real knowledge is observation and understanding comes from seeing something clearly. And when we see that it always works the same way we will eventually (yes, even the stubborn ones) see the logic of how it actually works.

Seeing the logic is helpful, not seeing the logic creates all kinds of illusions and confusion. It is not only valuable to understand the reality of our surrounding physical world to navigate it more effectively, it is and has always been an invaluable part for our physical survival.

But what about the logic of our inner world, our psychological reality? Is there a logic to how our inner world works?

If there is, how valuable do you think it would be to learn, see and understand this logic?

Even though the logic of the physical world is ever present and we are able to observe it, it often takes us some time to understand the logic of it. It is somewhat funny that humans have the image of the donkey being stubborn even though the human capacity for stubbornness is vastly greater than any donkey. History shows that changing perception and seeing the most apparent logic can take mankind decades, centuries and even thousands of years to realise and accept.

So we are slow learners and now we have a much harder nut to crack – finding the logic of our psychological reality.

Finding the logic of our psychological reality

It seems to me that to explore this specific topic we need to take a closer look at the following:

 • What does our inner world consist of? Are there any building blocks?
 • Are there any ”forces” at play which affects us?
 • Are these forces observable?
 • Do they follow any pattern? Like a rule or a law?
 • What do these rules or laws look like?
 • Are these constants, rules or laws individual or universal?

That should get us started.

Most of us can probably agree that in any given moment the inner world (or psychological reality) of human beings consist of a mixture of several different things or forces like thoughts, ideas, attitudes, feelings, moods, emotions, perception, awareness and so on.

In the spirit of Ockham, Einstein and Sydney Banks I prefer to keep thing as simple as possible and there are two key observations that in my mind are relevant for us for the task at hand. I also think that it is fair to conclude that any person would testify that these observations are not just theoretical but actual observations of every day life for all human being. The key observations are:

 1. Our inner world seems to consist of many different forces.
 2. All of which is in very moment are ever moving, always changing.

Let us dig a little bit deeper. What about observing these forces.

Can they be observed? And how?

At this point in our exploration we have to come to the realisation that this task is impossible to conduct by an agent other than the subject itself. The exploration and the findings can only be found by ourselves and not in some lab by sophisticated instruments. Simply because what we are exploring is beyond our conceptual capacity so instruments created by the means of the conceptual mind would probably be inadequate. Much in the same way that we cannot think out ways of looking outside what we call the universe. Our conceptual minds cannot expand beyond the system where it was created.

We are therefore at a point where it gets a little bit more tricky. For obvious reasons some of these forces are easier to spot than others. But when it comes to perception – the lens or way through which we see things within and without, and awareness – by some described as the receiver of what is perceived, we find ourselves on very loose grounds and it starts to get really difficult to keep a straight line.

In my mind I think that one reason to why we are having difficulty observing these forces in action is that our conceptual mind operates on the same level as these apparent forces. Another way of putting it would be that we are trying to examine a system from within that same system which would be the equivalence of trying to catch a glimpse of our own eye. We are bound by the limits of our minds conceptual capabilities.

But what if there is another way of observing? Another means of discovering what is actually going on?

But before we get inte that, let us examine our findings a little bit more. It looks like our inner world is created by several different ”forces”, which are more or less visible to us. For instance, a thought is much harder to observe than a feeling. And observing perception is much harder than to notice our own mood. You see where I am getting with this.

But I am going to propose something quite different.

What if all the forces that make up our psychological world are made of the same ”stuff”? What if thoughts, feelings, moods, ideas, emotions, attitudes and even perception and awareness in essence are modalities of the same stuff in and that the reason why we use different words to describe this ”stuff” indicates where in our mind and body and when this ”stuff” is being observed rather than them being different forces altogether? The different names might rather suggest that there is a level of subtlety involved.

That would simplify things a lot and it might even qualify as being a constant, a principle. This might be the logic we are looking for. Maybe even a unifying theory of how our inner world is created.

Let stop for a moment and see what we have got so far.

In my mind it looks something like this: That the inner world, the psychological reality of every person is created from one single thing, one single force. It comes in seemingly many different shapes which is why is it so hard for us to see the logic of it.

But what about the other key observation me made? That the ”forces” that creates our inner world is in constant change? That isn’t very reliable or is it?

Well, when it comes to constants, principles, or laws there is in my mind only one rule. Whatever we examine, in order to call it a principle it must be conclusive, reliable and without any exceptions. In other words, it has to work only one way, and the same way all the time. Like gravity.

The constantly changing of our inner world would most definitely qualifies as a principle. For it to not qualify we must find at least one example where a human being inner world has been fixed for a period of time, a person that has had the exact same thought, feeling, emotion, state-of-mind, perception, mood and level of awareness for a while. To me this seems impossible to test but if we take a look at this premise for ourselves we would probably end up with the conclusion that the possibility for a human being to have a 100 % fixed experience of life isn’t likely.

Is it universal?

If there is a principle that constitutes every human beings inner world it must be universal and not individual. Let’s take a look at where we have arrived at this point in our discovery and see how it applies when it comes to being personal or universal.

What we know is that every human being is having an own set of unique experience – a private experience. This experience is made of different ”forces” but when we examine these forces more closely we find that they might be made of the same stuff which appears different depending on the way we examine them.

So is the human experience individual or universal? Well, if we take a look at the content of the human psychological reality it is most certainly 100 % individual. But if we look at what that content is made of we clearly see that the psychological reality is delivered by the already mentioned forces. And although I don’t have any means of knowing this, I think it is fair to assume that there isn’t anyone alive without an psychological reality.

My conclusion is that there most certainly is a logic to how our inner world is created. A natural law of how our psychological reality is created from moment to moment. It is somewhat observable but not clear because of the limits of our conceptual mind.

In my mind the logic looks like something like this:

 • Our inner world, our personal psychological reality, is made of one and the same ”stuff”.
 • Depending on how we examine this stuff we use different names. We call it thoughts, ideas, attitudes, feelings, emotions, moods, states of mind, perception, awareness and so on.
 • We live in a constant flow of this ”stuff” which explains the constant changing of our inner state.

In my mind one of the pitfalls is the inclination to try to narrow and pin down the building blocks (the ”stuff”) or the source of those building blocks. This is the way of the traditional reductionists which with their razor sharp minds (conceptual) innocently are cutting, and cutting in the quest of reaching an end of the cutting. Cutting leads to that everything gets fragmented and separated from the whole.

Richard Feynman, David Bohm and Nassim Haramein are good examples of great scientists who have realised the limitations of cutting and been open to other ways of exploring. To me it seems more valuable to focus on discovering the principle or law rather than form concepts around the building blocks and their origin.

One of the fallacy of our conceptual mind is that it innocently creates limitations but there are ways of extending ourselves beyond our conceptual capabilities.

To go beyond is to realise this limitation. This in it self as most people already know can be really hard. As already mentioned the key lies in seeing. This particular seeing has nothing to do with vision or cognitive visualising capabilities. It is a different kind of seeing.

I am not trying to create a new field of study. In my mind, creating more concepts about ”limiting concepts” is probably not very helpful.

Or as Sydney Banks, the Scottish philosopher, said: ”If we insist of keeping complicated ideas alive, our lives will be controlled by well-defined illusions.”

 

I hope you found this article valuable. The content is parts from the work I do. If you are interested in diving in at a deeper level feel free to get in touch.

About the authorPatrik works as a coach, trainer, speaker and writer. By looking at the deeper mechanisms behind top results and well-being he helps people and businesses to reach exceptional levels of success in their lives and businesses.

He is based in Sweden where he carries out his work. On his web page you can read more about his programs, services and events.

The illusion about our True Self

The illusion about our True Self

Photo credit: Warren Keelan

For a long time a I believed that the state of absolute calm and peace was a state where I sort of re-positioned into my true self. And for a long time I thought that this was my natural state of being. It had to be, I thought.

Why did I think so? I don’t know, maybe because it felt SOOO good. I felt soooo good to be content, ok with whatever rises within and without, nowhere I need to go. Just calm, still and at peace. It felt so real, so authentic.

But who is that authentic self I think I have discovered really?

I realised that what I consider as my true self, the real and authentic self – is nothing more than a snapshot of me at this one moment in time. Then I innocently add an idea and give that snapshot a meaning. That is all.

It is all ok and innocent but if we stay true to that idea and allow it to become our guide, it constrains us. Why, because first of all whatever we think of ourselves, we cannot be pinned down to a state of being in a particular moment in time. And secondly, this way of defining ourselves doesn’t fit with our experience which is ever-changing from moment to moment.

To me being authentic is to recognize but more importantly, to acknowledge and accept your moment to moment ever-changing nature whether you like what you see or not. The truth of the matter is that whatever state of mind you are in is not only a subject of change – but whether you like it or not, it will change in the next moment or two.

I sometimes think of human existence as a part of the stuff that makes up what we call “ocean”. And all the stuff in that ocean moves together. So in order for a wave to rise there must be stuff under the wave, to help it build up. And no part of the ocean is more important than the other.

So just relax and enjoy being a part of it, we are all in it together.

 

 

I hope you found this article valuable. The content is parts from the work I do. If you are interested in diving in at a deeper level feel free to get in touch.

About the authorPatrik works as a coach, trainer, speaker and writer. By looking at the deeper mechanisms behind top results and well-being he helps people and businesses to reach exceptional levels of success in their lives and businesses.

He is based in Sweden where he carries out his work. On his web page you can read more about his programs, services and events.

 

Följer du dina drömmar, och är du säker på att de är DINA drömmar?

Följer du dina drömmar, och är du säker på att de är DINA drömmar?

 

 

Till skillnad från vad vi fått höra sen vi var små så behöver vi inte ha drömmar för att må bra och komma någonstans här i livet. Vi säger ofta att vi har drömmar men är det verkligen VÅRA drömmar. Och hur kan vi vara säkra på att vi inte bara följer ett begär, förklätt som en dröm?

Du kanske inte tror mig men jag menar att vi behöver inte ens veta vad vi vill och vart vi är på väg för att njuta av livet.
För att vi tydligare ska förstå vad jag menar så behöver man titta lite närmare på vad det vi kallar våra drömmar egentligen betyder. Många människor förväxlar nämligen drömmar med begär. Begär förklädda till drömmar har följande karaktärsdrag. De representerar ”något som vi i dagsläget inte har” eller ”något vi saknar”. På så sätt skapar dessa drömmar ”önskan” och känslan ”vill ha/vill uppnå”.

De är ofta väldigt övertygande och kommer med en hel del energi och momentum.

Det som många inte ser är att vår önskan i själva verket plågar oss. Vi plågas genom att vi missriktat vår uppmärksamhet och fokuserar på vad vi inte har just nu, något som inte bara distraherar oss från nuet utan även förbrukar vår mentala energi. Det finns inget mer effektivt sätt att ta bort glädjen i att bara vara i nuet som att önska sig något annat än det som finns i just detta ögonblick. Det har heller ingen betydelse om det vi önskar och vill ha är något utanför oss, som ett föremål vi ännu inte har eller det vi önskar har med vårt inre att göra, som att bli mer stabil i humöret.

När vi till slut får eller uppnår vad vi önskade så blir vi både nöjda och glada, inte sant?
Men titta noga efter. Var finns glädjen? Var kommer den ifrån?
Du lär inte hitta den i föremålet eller ditt nyvunna tillstånd.
Inget föremål eller tillstånd är någon hemvist för den mänskliga känslan av glädje.
Äkta lycka och glädje kommer alltid inifrån och vi känner detta för att vi blivit befriade från att behöva vilja ha. Utan begären finner vi stillheten.

Hur våra känslor skapas och vad de är gjorda av är de få som verkligen förstår och talar om.
Här skapas mycket av vår förvirring och det är därför det är så svårt för oss att se att vi inte alls behöver något för att vara lyckliga. Vi behöver inga drömmar, inga mål, vi behöver inte ens veta vart vi är på väg.

Det finns en annan typ av drömmar. Jag kallar dessa ’äkta drömmar’.
Den typen som saknar begär.
Den typen vars värde kvarstår oavsett om drömmen blir uppfylld eller inte.

Karaktärsdraget för dessa drömmar är att lycka och resan går hand i hand. Glädjen ligger i resan. Målet är egentligen inte så viktigt.

De kommer sällan med buller och bång utan snarare som en mjuk viskning.

Äkta drömmar har vi alla. Om vi vet hur vi ska lyssna så hör vi dem.

Skulle du vilja veta mer?

 


 

Tack för att du läste denna artikel. Samtliga artiklar jag skriver är inspirerade av mitt eget liv och observationer. Lämna gärna en kommentar eller dela den med andra.

Jag arbetar som Transformative Coach och Three Principles Practitioner. I mitt arbete så hjälper jag människor att förstå sitt eget sinne. Hör gärna av dig när du är redo att göra en riktig förändring.

Om författaren: Patrik Rowinski är specialist inom State Of Mind (sinnestillstånd) och förändring av mindset. Han är certifierad Transformative Coach och Three Principles Practitioner. Du når honom genom hans personliga sida/blogg patrikrowinski.se.

Genom StateOfMind Institute och den ideella organisationen 3P Center Stockholm hjälper han organisationer, ledare, grupper och individer att nå genombrott inom prestation, resultat och välbefinnande.